Igliński
Igliński Igliński Igliński
Podział majątku małżeńskiego

Podział majątku małżeńskiego może zostać zasadniczo przeprowadzony na 3 sposoby:

  1. w postępowaniu rozwodowym,

- a po orzeczeniu przez sąd rozwodu również:

  1. poprzez zawarcie umowy działowej (o ile w skład majątku małżeńskiego wchodzi nieruchomość, umowa taka musi być spisana przez notariusza),

  2. w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym.

 

I tak, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy z małżonków aż do zamknięcia rozprawy może złożyć wniosek o dokonanie w procesie rozwodowym podziału majątku wspólnego. Wniosek taki zostanie uwzględniony, o ile w ocenie sądu rozpoznającego sprawę przeprowadzenie podziału majątku małżeńskiego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W sytuacji, gdy podział majątku wspólnego małżonków nie został dokonany w postępowaniu rozwodowym, podział taki może być przeprowadzony także później poprzez zawarcie umowy bądź w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym – przy czym ustawodawca nie określa tutaj żadnego konkretnego terminu dla tych czynności. Niemniej jednak zwlekanie z dokonaniem podziału majątku wspólnego nie jest wskazane z uwagi na pojawiające się wraz z upływem czasu trudności w czynieniu ustaleń faktycznych.

Jeżeli byli małżonkowie są w stanie porozumieć się co do sposobu podziału majątku i zależy im na szybkim przeprowadzeniu takiego podziału, powinni rozważyć zawarcie stosownej umowy. Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego jest uzależniony od wartości majątku wspólnego. Przykładowo dokonanie u notariusza podziału majątku o wartości 100.000 zł stanowi koszt rzędu ok. 1.200 zł.

Podział majątku rozwiedzionych małżonków jest także dokonywany orzeczeniem sądowym wydanym przez sąd w postępowaniu nieprocesowym o podział majątku wspólnego. Postępowanie takie wszczynane jest na wniosek, który podlega opłacie sądowej w kwocie 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku wspólnego, to wówczas opłata wynosi 300 zł.

Wniosek o wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. W postępowaniu podziałowym sąd ustala nie tylko skład majątku wspólnego, ale również nakłady i wydatki poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie. Należy jednak pamiętać, że przedmiotem podziału majątku wspólnego są jedynie prawa majątkowe (aktywa). Długi (pasywa), a więc przykładowo zaciągnięte wspólnie zobowiązania kredytowe, nie podlegają podziałowi. Warto też wiedzieć, że w postępowaniu podziałowym z ważnych powodów można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

 

 
Copyrights 2009-2019 Igliński