Igliński
Igliński Igliński Igliński
Dochodzenie należności z najmu. Postępowanie uproszczone.

Składając pozew przeciwko osobom posiadającym zaległości czynszowe trzeba pamiętać o tym, że dochodzenie należności z umowy najmu – niezależnie od wartości przedmiotu sporu – odbywa się w postępowaniu uproszczonym. Cechą charakterystyczną postępowania uproszczonego jest z kolei obowiązek sporządzania m. in. pozwu oraz pism zawierających wnioski dowodowe na urzędowych formularzach. Jeżeli pismo nie zostało wniesione na takim formularzu, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia w terminie tygodniowym. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami (a więc także innymi brakami, aniżeli pominięcie urzędowego formularza) przewodniczący zarządza zwrot pisma.

Specyfika postępowania uproszczonego zakłada nadto prekluzję dowodową. Otóż, okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. Spóźniony materiał dowodowy sąd pominie. W tym miejscu uzupełniająco wyjaśnić trzeba, że w postępowaniu uproszczonym nie jest możliwe powołanie dowodu z opinii biegłego, aczkolwiek, jeżeli sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych posiadanych przez biegłego, w dalszym ciągu rozpoznaje ją w postępowaniu zwykłym.

Wynajmujący, który dochodzi należności z najmu przed sądem winien też pamiętać o tym, aby precyzyjnie określić żądanie pozwu oraz strony procesu. W trakcie postępowania nie jest bowiem dopuszczalna zmiana powództwa jak również dokonanie przekształceń podmiotowych (np. dopozwanie).

Na koniec wskazać trzeba, że właściciel może wypowiedzieć stosunek najmu, jeśli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. W takiej sytuacji wypowiedzenie składa się na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

 
Copyrights 2009-2019 Igliński