Igliński
Igliński Igliński Igliński
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Wymagany ustawą kapitał założycielski wynosi aktualnie 5.000 zł (do niedawna było to 50.000 zł), co sprawia, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z korzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpocząć należy od ustalenia treści umowy spółki, a więc m in. takich kwestii jak firma spółki, liczba i wysokość nominalna udziałów, podmioty wchodzące w skład organów spółki oraz sposób reprezentacji. Firma spółki tj. nazwa, pod którą występuje ona w obrocie prawnym, może być obrana dowolnie, konieczny jest jednak dodatek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „sp. z o.o.”. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W związku z obniżeniem minimalnej wysokości kapitału zakładowego do 5.000 zł, zmniejszeniu uległa również opłata pobierana przez notariusza, która aktualnie wynosi ok. 500 zł.

Z chwilą podpisania umowy spółki powstaje tzw. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jest to podmiot, który ma status podobny do statusu spółki jawnej – może we własnym imieniu zaciągać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany. Warto pamiętać, że spółka z o.o. w organizacji może być reprezentowana albo przez zarząd, albo przez pełnomocnika (działanie prokurenta jest tutaj wykluczone).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o zarejestrowanie spółki w KRS składa się do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki na urzędowych formularzach. Wniosek ten musi być podpisany przez zarząd spółki.

Sam wniosek o wpis spółki z o.o. do KRS podlega opłacie sądowej w wysokości 1.000 zł, jednakże wymagane jest jednoczesne uiszczenie opłaty w kwocie 500 zł pobieranej za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podkreślić trzeba, że wniosek nieprawidłowo opłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

W związku z wprowadzeniem „jednego okienka” dla przedsiębiorców – procedura zakładania spółki z o.o. wiąże się obecnie z koniecznością złożenia w sądzie rejestrowym, wraz z wnioskiem o rejestrację spółki, dodatkowych dokumentów przeznaczonych docelowo dla Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS.

 

 
Copyrights 2009-2019 Igliński